หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่มาจากการสำรวจรวมถึงสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011201 สำรวจความต้องการของลูกค้า 1.1 จัดทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้า 011201.01 141081
011201 สำรวจความต้องการของลูกค้า 1.2 สำรวจความต้องการของลูกค้า 011201.02 141082
011201 สำรวจความต้องการของลูกค้า 1.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของลูกค้า 011201.03 141083
011202 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 011202.01 141084
011202 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011202.02 141085
011202 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2.3 วิเคราะห์แนวโน้มและ/หรือความเป็นไปได้ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011202.03 141086
011203 กำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 3.1 กำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011203.01 141087
011203 กำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 3.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011203.02 141088

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะการสื่อสาร (การเขียน การอธิบายความ)   
•    ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์   
•    ทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้การวิจัยทางการตลาด   
•    ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
•    ความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะเขียน   
•    ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
•    ทักษะการนำเสนองาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ความรู้หลักการตลาด   
•    ความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
•    ความรู้การจัดทำแบบสำรวจ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ กลยุทธการบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธการบริหารความรูที่ไมหยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    จัดทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้า   
•    สำรวจความต้องการของลูกค้า   
•    รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการของลูกค้า   
•    วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
•    วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    วิเคราะห์แนวโน้มและ/หรือความเป็นไปได้ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    กำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    กำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะคำแนะนำ
(ข) สภาวะในการทำงาน   
•    ดำเนินการตามแผนให้ได้ตามเวลาที่กำหนด   
•    แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยี   
•    แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะต้องมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ (3-5 ปี)   
•    ดำเนินแผนการโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
(ค) คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับแบบสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและความต้องการของลูกค้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ