คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-EEI-4-005ZB เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-4-006ZB สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-4-007ZB จัดทำคู่มือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-4-008ZB ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-4-009ZB ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามมาตรฐานที่กำหนด
EET-EEI-4-010ZB ทดสอบหาขีดจำกัดของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ