หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-4-008ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3118 ช่างเขียนแบบ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบทดสอบฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
023101 ทดสอบการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 จัดทำเช็คลิสต์ในการทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023101.01 141046
023101 ทดสอบการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 ทดสอบฮาร์ดแวร์ของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023101.02 141047
023101 ทดสอบการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.3 ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023101.03 141048
023101 ทดสอบการทำงานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.4 สรุปผลการทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามเช็คลิสต์ 023101.04 141049
023102 ทดสอบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์กับต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 ทดสอบติดตั้งซอฟต์แวร์ของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023102.01 141050
023102 ทดสอบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์กับต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 ทดสอบการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์กับต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023102.02 141051
023102 ทดสอบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์กับต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.3 ปรับแต่งค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023102.03 141052
023102 ทดสอบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์กับต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.4 สรุปผลการทดสอบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 023102.04 141053

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะการทดสอบต้นแบบ   
•    ทักษะการใช้เครื่องมือในการทดสอบ   
•    ทักษะการออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้การเชื่อมต่อเครือข่าย   
•    ความรู้การสร้างชุดทดสอบ   
•    ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย   
•    ความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้น   
•    ความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะการปรับแต่งค่าอุปกรณ์   
•    ทักษะการออกแบบการทดสอบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ทักษะการสร้างชุดทดสอบฮาร์ดแวร์
•    ทักษะเชื่อมต่อซอฟต์แวร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ IEC IEEE   
•    ความรู้การสร้างชุดทดสอบการทำงานฮาร์ดแวร์   
•    ความรู้การทดสอบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
•    ความรู้การสร้างระบบจำลอง   
•    ความรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ   
•    ความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ   
•    ความรู้เครื่องวัดที่ใช้ในการทดสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    จัดทำเช็คลิสต์ในการทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    สร้างชุดทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์   
•    ทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์   
•    สรุปผลการทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะตามเช็คลิสต์   
•    ทดสอบติดตั้งซอฟต์แวร์ของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ทดสอบการเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน IEC และ IEEE   
•    ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ปรับแต่งค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    สรุปผลการทดสอบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อของต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
(ข) สถานที่ทำงาน   
•    ห้องปฏิบัติการ
(ค) สภาวะในการทำงาน   
•    ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ห้องปฏิบัติการ (ห้องควบคุม Condition ต่างๆ อาทิ ความชื้น อุณหภูมิ)   
•    จัดทำชุดทดสอบโดยคำนึงถึงมาตรฐาน IEC และ IEEE
•    ทดสอบค่า default ของต้นแบบ
(จ) ข้อมูลและเอกสาร   
•    แบบของต้นแบบ   
•    Flowchart/Diagram ของต้นแบบ
(ฉ) คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ช) คำอธิบายรายละเอียด   
•    ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
•    ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ