หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-4-006ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3118 ช่างเขียนแบบ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดทำต้นแบบและตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบที่สร้างสำเร็จแล้วได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
022101 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 ทำ Bill of Materials (BOMs) 022101.01 141034
022101 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 หาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ 022101.02 141035
022101 จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.3 แสดงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำต้นแบบ 022101.03 141036
022102 ตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบที่สร้างสำเร็จแล้ว 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบที่สร้างสำเร็จแล้ว 022102.01 141037
022102 ตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบที่สร้างสำเร็จแล้ว 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุและอุปกรณ์ทางกายภาพ 022102.02 141038
022102 ตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบที่สร้างสำเร็จแล้ว 2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอุปกรณ์ในผลิตภัณฑ์อัจฉริยะต้นแบบ 022102.03 141039

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะการอ่านแบบ
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้การทำรายการวัสดุอุปกรณ์ Bill of Materials (BOMs)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุอุปกรณ์   
•    ทักษะการอ่านแบบ   
•    ทักษะการเขียน flowchart และ/หรือ diagram กระบวนการจัดทำต้นแบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้การทำรายการวัสดุอุปกรณ์ Bill of Materials (BOMs)   
•    ความรู้การอ่านรายการอุปกรณ์ (Specification)   
•    ความรู้การเขียน flowchart และ/หรือ diagram กระบวนการจัดทำต้นแบบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    จัดทำ Bill of Materials (BOMs)   
•    หาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์   
•    แสดงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำต้นแบบ   
•    จัดทำต้นแบบ (จัดจ้างหรือจัดทำ)
•    ตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบที่สร้างสำเร็จแล้ว   
•    ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุและอุปกรณ์ทางกายภาพ   
•    ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอุปกรณ์ในผลิตภัณฑ์อัจฉริยะต้นแบบ
(ข) สภาวะในการทำงาน   
•    ทำตามตารางเวลาที่กำหนดในกระบวนการการทำงาน   
•    จัดทำต้นแบบให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
(ค) ข้อมูลและเอกสาร   
•    Bill of Materials (BOMs)   
•    เอกสารเช็คลิสต์ตามรายการการตรวจสอบ
(ง) คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(จ) คำอธิบายรายละเอียด   
•    ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
•    ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   ยินดีต้อนรับ