หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-4-005ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3118 ช่างเขียนแบบ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและเขียนแบบร่างผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
021201 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะด้วยมือ 021201.01 141030
021201 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 021201.02 141031
021202 ตรวจแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 ตรวจความถูกต้องของแบบ 021202.01 141032
021202 ตรวจแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 ตรวจวิธีการประกอบชิ้นงาน 021202.02 141033

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ทักษะการใช้เครื่องมือเขียนแบบ
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้หลักการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2 มิติ   
•    ความรู้หลักการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 3 มิติ   
•    ความรู้หลักการประกอบชิ้นงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะเขียนแบบร่างด้วยมือ
•    ทักษะเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 2 มิติ   
•    ทักษะเขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 3 มิติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้หลักการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
•    ความรู้หลักการประกอบชิ้นงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
•    ร่างแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะด้วยมือ   
•    เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 2 มิติ   
•    เขียนแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบ 3 มิติ   
•    ตรวจความถูกต้องของแบบ   
•    ตรวจวิธีการประกอบชิ้นงาน
(ข) สภาวะในการทำงาน   
•    คำนึงถึงมาตรฐาน IEC   
•    คำนึงถึงมาตรฐาน IEEE 802   
•    คำนึงถึงหลักการเขียนแบบที่ถูกต้อง
(ค) คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ง) คำอธิบายรายละเอียด   
•    ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
•    ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ