คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม แนะนำสั่งการทีมดับเพลิงในอาคาร ระดับสั่งการ ตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าผจญเพลิงในอาคาร ประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้เพื่อสั่งการ และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้และเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้อำนวยการดับเพลิงในการอพยพหนีไฟ ร่วมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

        มีทักษะความรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และสามารถเข้าถึงอัคคีภัย รู้ระบบการระงับและป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบดับเพลิงตู้ดับเพลิง ลิฟท์ ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย 101 NFPA สถาบันป้องอัคคีภัยแห่งสหรัฐอเมริกา หรือมาตฐานอื่นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับสากล  ระบบแจ้งเหตุ ระบบควบคุมและระงับ ระบบอพยพหนีไฟ ระบบเอื้ออำนวยในการผจญเพลิง มีความรู้เรื่องอาคาร 9 ประเภท  สามารถประเมินความพร้อมของบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง  สามารถวิเคราะห์กลุ่มควันและลักษณะของการลุกไหม้ในอาคารได้ สามารถสั่งการในภาวะฉุกเฉินได้

          หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วย หนังสือรับรองการเป็นทีมดับเพลิงในอาคารไม่น้อยกว่าสามปี ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าสองปี อบรมเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย การระบายควัน ผ่านการอบรมการกู้ชีพกู้ภัย มีหนังสือรับรองการผ่านงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 4 ปี และ

3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ (หลักสูตรเดียวหรือรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

3.1 การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน

3.2 เทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง,ขั้นรุนแรง,ขั้นก้าวหน้า

3.3 การดับเพลิงระดับผู้ควบคุมสั่งการ

4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 4  จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน......11.....หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

          5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-4-016ZB เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-4-017ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-4-018ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-4-019ZB แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
DPM-FIR-4-020ZB วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
DPM-FIR-4-021ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
DPM-FIR-4-022ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-4-023ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงตามความรุนแรงชนิดต่างๆ
DPM-FIR-4-024ZB การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
DPM-FIR-4-025ZB พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
DPM-FIR-4-026ZB จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ