หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-4-019ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      มีความรู้ในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการอพยพสิ่งมีชีวิตออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงการจัดหา เลือกใช้ระบบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อการอพยพได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301311

เตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการอพยพบุคคล สัตว์ สิ่งของ ออกจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงโดยการจัดหาระบบ/อุปกรณ์ในการอพยพ/หนีไฟ

1. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพได้เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอต่อการอพยพบุคคล สัตว์ สิ่งของ ออกจากสถานที่เกิดเหตุ

301311.01
301311

เตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการอพยพบุคคล สัตว์ สิ่งของ ออกจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงโดยการจัดหาระบบ/อุปกรณ์ในการอพยพ/หนีไฟ

2. ดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อการอพยพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

301311.02
301312

ดำเนินการอพยพวัตถุหรือสิ่งของที่ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ลุกลาม 

1. ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ 5ส เพื่อควบคุมหรือแบ่งพื้นที่ป้องกันการติดต่อลุกลามของไฟ

301312.01
301312

ดำเนินการอพยพวัตถุหรือสิ่งของที่ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ลุกลาม 

2. จัดทำบัญชีรายการควบคุมสิ่งของ ที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

301312.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

หลัก 5ส.


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การจัดเตรียม การใช้อุปกรณ์เพื่อการอพยพได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้ในหลัก 5 ส.

      ความรู้ในการจัดทำบัญชีควบคุมรายการสิ่งของ

      ความรู้การจัดทำพื้นที่กันไฟ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 

      3. การสาธิตหรือการสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      อธิบายวิธีวิเคราะห์บริบทต่างๆ ของพื้นที่  เช่น ปริมาณ ความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต กิจกรรม ความเสี่ยง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอพยพสิ่งมีชีวิต หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ