คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรม ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีวิชา ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ความรู้แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย  การปฐมพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นต้น นิติเวชศาสตร์ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์  หัตถการขั้นสูงทางการแพทย์  กฎหมายการแพทย์และระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาพื้นฐาน เภสัชวิทยาพื้นฐาน  หลักการสื่อสาร จรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        1. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6 จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาบัตรแพทยศาสตร์หรือ

        2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3 หน่วยสมรรถนะ

        3. หรือหากเป็นผู้ได้รับปริญญาบัตร ที่สามารถได้รับการอนุญาตให้เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ณ วันที่ยื่นขอรับการประเมิน ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6

       4. ในกรณีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะต่ออายุการรับรองในคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พยาบาล แพทย์

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---6-006ZB ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
DPM---6-007ZB ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสูง
DPM---6-007ZB เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ