คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---6-006ZB ประเมินสภาพผู้ป่วย
DPM---6-007ZB ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
DPM---6-007ZB ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
DPM---6-007ZB บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
DPM---6-007ZB ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
DPM---6-007ZB เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM---6-007ZB นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM---6-007ZB บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
DPM---6-007ZB อํานวยการการกู้ชีพ

ยินดีต้อนรับ