หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---6-006ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติ ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินรายวัน ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติภัยหมู่ ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยเฉพาะ ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ โครงสร้างภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการทุกระดับ ระบบการอำนวยการทางการแพทย์ทั้งอำนวยการทั่วไปอำนวยการทางตรง และการทำ-รับคำสั่งแพทย์ การประสาน, รายงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Intraosseous, Laryngeal Mask Airway (LMA), Ventilation setting, Advanced EKG, Surgical airway


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

      นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน, พยาบาล, แพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102151

การปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการขั้นสูง

1. อธิบายระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินรายวัน

102151.01 172670
102151

การปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการขั้นสูง

2. อธิบายระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติภัยหมู่

102151.02 172671
102151

การปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการขั้นสูง

3. อธิบายระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยเฉพาะ

102151.03 172672
102151

การปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการขั้นสูง

4. อธิบายระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ

102151.04 172673
102152

การปฏิบัติการตามระบบอำนวยการทางการแพทย์

1. อธิบายโครงสร้างภารกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการทุกระดับ

102152.01 172674
102152

การปฏิบัติการตามระบบอำนวยการทางการแพทย์

2. อธิบายระบบการอำนวยการทางการแพทย์ ทั้งอำนวยการทั่วไปอำนวยการทางตรง และการทำ-รับคำสั่งแพทย์

102152.02 172675
102153

การประสาน  รายงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. อธิบายการประสาน, รายงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

102153.01 172676
102153

การประสาน  รายงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

2. สามารถรายงานอาการการปฏิบัติการ ตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

102153.02 172677
102154

การทำหัตถการระดับสูง

1.อธิบายการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Intraosseous

102154.01 172678
102154

การทำหัตถการระดับสูง

2.อธิบายการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Laryngeal Mask Airway LMA

102154.02 172679
102154

การทำหัตถการระดับสูง

3.อธิบายการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Ventilation setting

102154.03 172680
102154

การทำหัตถการระดับสูง

4.อธิบายการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Advanced EKG

102154.04 172681
102154

การทำหัตถการระดับสูง

5.อธิบายการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Surgical airway

102154.05 172682

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการขั้นสูง

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการตามระบบอำนวยการทางการแพทย์

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการประสาน รายงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการทำหัตถการระดับสูง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการขั้นสูง

      ความรู้เกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการตามระบบอำนวยการทางการแพทย์

      ความรู้เกณฑ์และวิธีการประสาน, รายงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน

      ความรู้เกณฑ์และวิธีการทำหัตถการระดับสูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

      1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

      2.สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

      N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ปฏิบัติ ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินรายวัน ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติภัยหมู่ ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยเฉพาะ ระบบปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ โครงสร้างภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการทุกระดับ ระบบการอำนวยการทางการแพทย์ทั้งอำนวยการทั่วไปอำนวยการทางตรง และการทำ-รับคำสั่งแพทย์ การประสาน, รายงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติการฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และการปฏิบัติ Intraosseous, Laryngeal Mask Airway (LMA), Ventilation setting, Advanced EKG, Surgical airway


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ