หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---6-006ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
101321 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ

2 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นได้

101322 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ

2 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้

101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

1.ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการPrimary assessment ได้

2. อธิบายกลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกันได้ถูกต้อง

3. ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาทิเช่นที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสีการบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษการบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

5. ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้

101324 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1. รับผิดชอบในมารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

2.ซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ

3.คัดกรองเบื้องต้น

4.อธิบายอาการที่สำคัญในระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ