หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสูง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---6-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสูง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน, พยาบาล, แพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
103171

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ

1.อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก

103171.01
103171

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ

2.อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกการด้วยอุปกรณ์พิเศษ

103171.02
103172

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ

1. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

103172.01
103172

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ

2. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

103172.02
103172

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ

3. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) 

103172.03
103173

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง

1. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พิการทางสมอง

103173.01
103173

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง

2.อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

103173.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน)

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

N/A

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

วิธีการประเมิน

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

      N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ