หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสูง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---6-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสูง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน, พยาบาล, แพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103171

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ

1.อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก

103171.01 172873
103171

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ

2.อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกการด้วยอุปกรณ์พิเศษ

103171.02 172874
103172

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ

1. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

103172.01 172875
103172

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ

2. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

103172.02 172876
103172

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ

3. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) 

103172.03 172877
103173

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง

1. อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พิการทางสมอง

103173.01 172878
103173

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง

2.อธิบายการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

103173.02 172879

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน)

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

N/A

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์

      ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

วิธีการประเมิน

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

      N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกระดับสูง หรือการใช้อุปกรณ์พิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินระบบทางด่วน ระบบราง (บนดิน ใต้ดิน) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเปราะบาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ