คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---5-005ZB ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
DPM---5-006ZB ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
DPM---5-006ZB บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
DPM---5-006ZB ใช้ยาเบื้องต้น
DPM---5-006ZB ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
DPM---5-006ZB เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ยินดีต้อนรับ