คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่มีระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยมีระบบสุขภาพ   การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เภสัชวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาทั่วไป อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวสถิติและวิทยาการระบาด  เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินสภาพ การยกและการเคลื่อนย้าย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลีอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้เนื้อหาวิชา ระบบสุขภาพ   การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เภสัชวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาทั่วไป อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวสถิติและวิทยาการระบาด  เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินสภาพ การยกและการเคลื่อนย้าย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลีอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

           2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5  จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

          3. หากเป็นผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ณ วันที่ยื่นขอรับการประเมิน และผ่านการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support) ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5

          4. หรือหากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ผดุงชีวิตขั้นสูง และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ณ วันที่ยื่นขอรับการประเมิน ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5

           5. ในกรณีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะต่ออายุการรับรองในคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support)

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---5-005ZB ทดสอบในสถานการณ์จำลองระดับสูง
DPM---5-006ZB ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
DPM---5-006ZB รักษาระบบทางเดินหายใจระดับสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ