Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ทดสอบในสถานการณ์จำลองระดับสูง
1
2
ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
3
4
รักษาระบบทางเดินหายใจระดับสูง
5
6

ยินดีต้อนรับ