คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---4-004ZB สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM---4-005ZB ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน
DPM---4-005ZB ประเมินสภาพผู้ป่วย
DPM---4-005ZB ปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM---4-005ZB ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
DPM---4-005ZB ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM---4-005ZB เขียนรายงานสำหรับ EMR
DPM---4-005ZB ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
DPM---4-005ZB รักษาระบบทางเดินหายใจ
DPM---4-005ZB บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย

ยินดีต้อนรับ