คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)   การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น  การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

       1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support ) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)   การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น  การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

        2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน  2 หน่วยสมรรถนะ

       3. หากเป็นผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นขอรับการประเมิน) ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3

       4. ในกรณีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะต่ออายุการรับรองในคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---3-004ZB
DPM---3-004ZB
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ