คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---3-003ZB ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM---3-004ZB ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
DPM---3-004ZB ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
DPM---3-004ZB ปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM---3-004ZB ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
DPM---3-004ZB ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM---3-004ZB ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
DPM---3-004ZB ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

ยินดีต้อนรับ