หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---3-004ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      สามารถใช้องค์ความรู้ปฏิบัติสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

      อาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

      พนักงานฉุกเฉินการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102211

สื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

1 อธิบายวิธีใช้องค์ความรู้ปฏิบัติสื่อสาร เพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

102211.01 172683
102211

สื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

2 .สื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

102211.02 172684
102212

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

1. นำองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

102212.01 172690
102212

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

2. ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

102212.02 172691
102213

พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

1. นำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้อย่างถูกต้อง

102213.01 172685
102213

พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

2.ใช้องค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

102213.02 172686

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

      ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

      ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

      2. สอบสัมภาษณ์

      3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

      N/A

(ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด

      สามารถใช้องค์ความรู้ปฏิบัติสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้ประเมินวิธีการนำองค์ความรู้มาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์

3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ