Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
1
2
3
4
5
ติดต่อสื่อสารการปฏิบัติการฉุกเฉิน
6
7
8

ยินดีต้อนรับ