คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาที่อยู่อาศัย อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      มีความสามารถทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้  ทักษะที่จำเป็นต่อคุณวุฒิระดับนี้ได้แก่

1.ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง - เข้าใจถึงความสำคัญในการสื่อสาร และสามารถปรับใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมะาสมกับสถานการณ์ที่ต่างๆกัน

2.ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - มีความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน มีความรู้เรื่องกระบวนการจูงใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆของการจูงใจให้เหมาะสมกับพนักงาน

3.ทักษะการสอนงาน - รู้ถึงวิธี ขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาและสอนงานให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน

4.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ - สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล มีกระบวนการคิดและเทคนิคในการแก้ปัญหา รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ทักษะการบริหารเวลา - มีความสามารถในการจัดการงานทั้งหมดในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

6.ทักษะการบริหารทีมงาน - มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างทีม และสามารถรวมพลังบุคคลากรในทีมในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

7.ทักษะการบริหารความขัดแย้ง - มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และไกล่เกลี่ย สามารถสร้างเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

8.ทักษะด้านกฎหมาย - มีความรู้ตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงกระบวนการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

9.ทักษะด้านการประชุม - มีความรู้ในขั้นตอนการประชุม การดำเนินการประชุม และการบรรลุผลลัพธ์ของการประชุม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะระดับ 5 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี (อย่างต่อเนื่อง)

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

3.ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) การทดสอบสมรรถนะต่างๆจากการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยโดยตรง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-REE-5-050ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-REE-5-051ZB ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ASM-REE-5-052ZB กำหนดเงื่อนไขด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาให้บริการเพื่อครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ASM-REE-5-053ZB เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร
ASM-REE-5-054ZB จัดทำทะเบียนประวัติห้องชุดและบ้านพักอาศัย
ASM-REE-5-055ZB ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามหน้าที่นิติบุคคล
ASM-REE-5-056ZB บริหารจัดการบัญชีการเงิน
ASM-REE-5-057ZB วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ASM-REE-5-058ZB ดำเนินงานกำหนดเงื่อนไขด้านความคุ้มครองเสี่ยงภัยเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ASM-REE-5-059ZB บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)
ASM-REE-5-060ZB ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-5-061ZB ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-5-062ZB กำหนดมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ASM-REE-5-063ZB บริหารจัดการการปฏิบัติการของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0096-A : สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ