หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-061ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 , 6 และ 76. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ในการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับผู้บริหาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

 • ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • กฎหมายแรงงาน


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A5021 ระบุรายละเอียด และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1) ต้องสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ A5021.01
A5021 ระบุรายละเอียด และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ต้องสามารถระบุวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ A5021.02
A5022 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ต้องสามารถจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ A5022.01
A5023 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผล 1) ต้องสามารถวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผลได้ A5023.01
A5023 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผล 2) ต้องสามารถระบุวิธีการการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผลได้ A5023.02
A5023 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามการประเมินผล 3) ต้องสามารถระบุวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการพัฒนาได้ A5023.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้อง

 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 • ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 • ทักษะจิตวิทยาการบริหาร

 • ทักษะการบริหารความขัดแย้ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ระบบวิศวกรอาคารและบำรุงรักษาเครื่องจักร

 • ความรู้บัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบธุรการคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบการทำความสะอาด งานภูมิทัศน์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัย

 • ความรู้เรื่อง การวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การควบคุมงานและการประเมินผลงาน

 • ความรู้เรื่องขั้นตอนการประเมินผลงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดฟังบทบาทหน้าที่ สายบังคับบัญชา การตัดสินใจ ภาวะผู้นำการสั่งการ การรายงานและการทำงานเป็นทีม

 • ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการบุคคลและค่าตอบแทน

 • ความรู้ด้านการประเมินผลบุคคล บทบาทหน้าที่ ผลงานและทีมงาน วัดประสิทธิภาพประสิทธิผล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • รายงานหรือบันทึกการประเมินผลพนักงานที่เคยทำ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการจบการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      ผู้ทดสอบสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง
 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • แผนงานระบบวิศวกรรมการอาคารและการบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบธุรการ คอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาด         งานภูมิทัศน์ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัย

 • ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลบุคคลากร ตามที่กฎหมายกำหนด
 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน
 • การจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 • การจัดระบบเก็บฐานข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ

 • การเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยข้อมูล ที่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ตามตำแหน่งงานและตามกฎหมาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดยินดีต้อนรับ