หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-051ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3

 • นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3

 • ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5, 6 และ 7



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่ พ..บ อาคารชุด พ..บ จัดสรร พ..บ สิ่งแวดล้อม กฎหมายเทศบัญญัติ รวมไปถึงข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

 • นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

 • นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย

 • ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

 • ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 •  

 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • พ.ร.บ สิ่งแวดล้อม

 • พ.ร.บ ควบคุมอาคาร

 • กฎหมายเทศบัญญัติ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A2011 เลือกกฎหมายที่ใช้ดำเนินการ 1) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน A2011.01 20266
A2011 เลือกกฎหมายที่ใช้ดำเนินการ 2) ระบุบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน A2011.02 20267
A2012 นำข้อมูลทางกฎหมายปรับใช้ดำเนินการ 1) นำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน A2012.01 20268
A2012 นำข้อมูลทางกฎหมายปรับใช้ดำเนินการ 2) ดำเนินงานประจำวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย A2012.02 20269
A2012 นำข้อมูลทางกฎหมายปรับใช้ดำเนินการ 3) ดำเนินงานตามข้อกำหนดและบทบังคับใช้กฎหมาย A2012.03 20270
A2012 นำข้อมูลทางกฎหมายปรับใช้ดำเนินการ 4) รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย A2012.04 20271
A2012 นำข้อมูลทางกฎหมายปรับใช้ดำเนินการ 5) ทำตามข้อบังคับขององค์กรที่สังกัดอยู่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย A2012.05 20272
A2013 สามารถดำเนินการเพื่อบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย 1) แจ้งเตือนการกระทำความผิดและบทลงโทษด้วยลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมาย A2013.01 20273
A2013 สามารถดำเนินการเพื่อบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมาย 2) บังคับใช้บทลงโทษเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น A2013.02 20274

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะในการสื่อสารกับบุคคลที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่หลากหลาย

 • ทักษะในการตีความเนื้อหากฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย

 • ทักษะในด้านการเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยปัญหาทางกฎหมายกับพนักงาน เจ้าของทรัพย์ ผู้อยู่อาศัย รวมถึงฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ทักษะในเรื่องการคำนวณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า ค่าปรับ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ด้านกฎหมายพ.ร.บ อาคารชุด/จัดสรร/สิ่งแวดล้อม/เทศบัญญัติ และข้อบังคับและระเบียบของอาคาร

 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 • หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งหน่วยงานที่ออกกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย

 • หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในขอบเขตทางกฎหมาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)



(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)




 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ



(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)




 • หลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน



(ค) คำแนะนำในการประเมิน



หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง




 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(ง) วิธีการประเมิน




 • การสอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(ก) คำแนะนำ



        ผู้ทดสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง



(ข) คำอธิบายรายละเอียด




 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ




 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ บ้านจัดสรร

 • พ.ร.บ สิ่งแวดล้อม

 • กฎหมายเทศบัญญัติ

 • ข้อบังคับอาคาร/หมู่บ้าน

 • กฎหมายอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง




 1. ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ




 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้



18.1  สำหรับนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3 และนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3




 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้



18.2  สำหรับผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4     




 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้



18.3 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5, 6




 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 



18.4  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 7




 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด



ยินดีต้อนรับ