หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-053ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เข้าใจคุณลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่บริหาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3

 • นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3

 • ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย  ระดับ 4

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5, 6 และ 7



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบของทรัพย์สินและภูมิสถาปัตยกรรม ในเบื้องต้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

 • นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธาณะ

 • นักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย

 • ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย 

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

 • ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • พ.ร.บ ควบคุมอาคาร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A3011 รู้ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินอันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างละเอียด 1) ต้องสามารถระบุรายละเอียดโฉนดที่ดินและโฉนดห้องชุดได้ A3011.01 20323
A3011 รู้ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินอันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างละเอียด 2) ต้องสามารถระบุรายละเอียดผังจัดสรรและหรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ A3011.02 20324
A3012 รู้และเข้าใจงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบของทรัพย์สิน 1) ต้องระบุรายละเอียดเบื้องต้นของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมได้ A3012.01 20325
A3012 รู้และเข้าใจงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบของทรัพย์สิน 2) ต้องระบุรายละเอียดเบื้องต้นของงานระบบได้ A3012.02 20326
A3013 รู้และเข้าใจงานภูมิสถาปัตยกรรม 1)ต้องสามารถระบุลักษณะและประเภทของต้นไม้และงานภูมิสถาปัตยกรรมได้ A3013.01 20327

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการแก้ปัญหา

 • ทักษะการสรุปผลงานและนำเสนอ

 • ทักษะในงานระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

 • ทักษะทางด้านการคัดเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • มีความรู้ทางด้านระบบวิศวกรรมอาคาร โครงสร้างในเบื้องต้น

 • มีความรู้ในการบำรุงรักษา ความสะอาด ความปลอดภัย ของภูมิทัศน์

 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือ อุกกรณ์ เคมีภัณฑ์ต่างที่ใช้ในการดูแลภูมิทัศน์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)



(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence)




 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • แผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและงานระบบที่เคยทำ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ



(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)




 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน



(ค) คำแนะนำในการประเมิน



          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง




 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอบเขตด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง



(ง) วิธีการประเมิน




 • การสอบข้อเขียน

 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



(ก) คำแนะนำ  



     ผู้ทดสอบสามารถรู้กระบวนการที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งหมด



(ข) คำอธิบายรายละเอียด




 1.  กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ




 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง




 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ




 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง




 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน




 • แผนระบบวิศวกรรมอาคารและการบำรุงรักษา ความสะอาด ความปลอดภัย และภูมิทัศน์

 • ขั้นตอน

 • บุคคลากร




 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน




 • การจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 • มีระบบการเก็บฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้



18.1  สำหรับนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3 และนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย ระดับ 3




 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้



18.2  สำหรับผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4




 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้



18.3 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 5 ,6




 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 



18.4  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย ระดับ 7




 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 • ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้



ยินดีต้อนรับ