หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-057ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย     


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

 • ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A3051 รู้ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 1) ระบุและจำแนกประเภทของเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องใช้ในการบริหารทรัพย์สินได้ A3051.01
A3051 รู้ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 2) จัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินเพื่อนำมาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ A3051.02
A3051 รู้ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 3) เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมในการดำเนินงาน A3051.03
A3052 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพย์สิน 1) กำหนดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกับการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม A3052.01
A3052 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพย์สิน 2)วางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ A3052.02
A3052 ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพย์สิน 3)ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ A3052.03
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง A3053.01
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เลือกใช้เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง A3053.02
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)กำหนดระยะเวลาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม A3053.03
A3053 กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ปรับปรุงแผนการพัฒนาการบริหารสินทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาอำนวยความสะดวก A3053.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะทางการสื่อสาร

 • ทักษะในการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ในการวางระบบ

 • ทักษะการบริหารการเงิน

 • ทักษะข้อกฎหมาย

 • ทักษะการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ

 • ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน

 • ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ความรู้เรื่องการประเมินค่าทรัพย์สิน

 • ความรู้ทางด้านระบบวิศวกรรมอาคารและบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน งานธุรการ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ ความสะอาด ความปลอดภัย

 • ความรู้เรื่องงานภูมิทัศน์ การประกันภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน

 • คำแนะนำในการประเมิน(ค) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • การสอบข้อเขียน

 • การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำผู้ทดสอบสามารถดูแลและควบคุมกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆอันเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องต่อกฎหมาย(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติ
 •  พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

 • กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้อง
 1. ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่รับผิดชอบ
 • ทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

 • ทรัพย์สินส่วนกลาง
 1. แผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 •  แผนงานระบบวิศวกรรมและการบำรุงรักษาเครื่องจักร บัญชี การเงิน กฎหมาย งานธุรการ คอมพิวเตอร์  ความปลอดภัย ความสะอาด ภูมิทัศน์ ประกันภัย

 • วิธีการและขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพย์สิน

 • การวางแผนและพัฒนาบุคลากร

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน
 • การจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพย์สิน

 • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.2  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยินดีต้อนรับ