หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASM-REE-5-059ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 • นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธาณะ ระดับ 3

 • ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย  ระดับ 4

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 , 6 และ 76. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและให้บริการผู้พักอาศัยด้วยความเป็นมิตร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

 • นักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธาณะ

 • ผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย 

 • ผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย     


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

 • ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

 • พ.ร.บ อาคารชุด

 • พ.ร.บ จัดสรร

 • ระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัย

 • มติที่ประชุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A4011 สามารถออกแบบวิธีการวัดผลของกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ได้ 1) ต้องสามารถระบุวัตถุประสงค์และกิจกรรมสัมพันธ์ได้ A4011.01
A4011 สามารถออกแบบวิธีการวัดผลของกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ได้ 2) ระบุกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้บริการผู้พักอาศัย A4011.02
A4012 ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยตามหลักกฎหมาย 1)รับแจ้งข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยตามหลักกฎหมาย A4012.01
A4012 ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยตามหลักกฎหมาย 2)ระบุประเภทของข้อร้องเรียน A4012.02
A4012 ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้พักอาศัยตามหลักกฎหมาย 3)วิเคราะห์และเรียบเรียงเหตุการณ์ในการร้องเรียน A4012.03
A4013 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้พักอาศัยตามที่กฎหมายกำหนด 1) ต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ A4013.01
A4013 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้พักอาศัยตามที่กฎหมายกำหนด 2) ต้องสามารถระบุวิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความที่เกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยได้ A4013.02
A4013 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้พักอาศัยตามที่กฎหมายกำหนด 3) ต้องสามารถประยุกต์และใช้วิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความที่เกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยได้ A4013.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ตามเกณฑ์ระดับวิชาชีพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • มีทักษะการสื่อสารที่เข้าใจง่าย การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง มนุษยสัมพันธ์ดี จัดกิจกรรมสันทนาการเก่ง

 • ทักษะด้านจิตวิทยามวลชน เช่น การไกล่เกลี่ยการประนีประนอม

 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ และวินิจฉัยความจริงหรือต้นตอของปัญหาหรือข้อร้องเรียนเพื่อตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

 • ทักษะการจัดทำกิจกรรมบริการทางสังคม

 • ทักษะความเป็นผู้นำ

 • ทักษะการประเมินผลเพื่อวัดผลของกิจกรรมบริการต่างๆ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้เรื่องจิตวิทยา

 • ความรู้เรื่องกระบวนการในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม

 • ความรู้เรื่องกฎหมาย และกระบวนการทางกฎหมาย

 • ความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เช่น Social Media  


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

 • หนังสือชมเชย โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 • แผนงานการบริหารสัมพันธภาพผู้พักอาศัย (Customer Relationship Management) ที่เคยทำ

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

 • หลักฐานแสดงหน่วยกิตจากการอบรม หรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับ Customer Relationship Management (CRM)

 • ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

 • ผลทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง     1.  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง     2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     3.  ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน
 • สอบข้อเขียน

 • สัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ          ผู้ทดสอบสามารถดูแลและควบคุมกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัมพันธภาพต่างๆอันเกี่ยวข้องกับเจ้าของร่วมหรือสมาชิกผู้พักอาศัย(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. แผนงาน
 •  แผนกิจกรรมประจำปี

 • แผนการประชาสัมพันธ์เรื่องการทำงานให้แก่ผู้พักอาศัย
 1. ฐานข้อมูลในการบริหารทรัพย์สิน
 •  ฐานข้อมูลผู้พักอาศัย

 • ฐานข้อมูลกิจกรรมและค่าใช้จ่าย

 • ฐานข้อมูลการประเมินผล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

 • ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     การประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ใช้การประเมินจากวิธีดังต่อไปนี้18.1  สำหรับนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ระดับ 3
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด18.2  สำหรับผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย ระดับ 4     
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย18.3 สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 5 ,6
 • ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบปรนัย

 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 18.4  สำหรับผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัยระดับ 7
 • ทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  


 ยินดีต้อนรับ