คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การอ่านแบบ การประเมินราคา การควบคุมงาน และสามารถจัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัย และสามารถป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งฝ้าและผนังเบา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วย รวม 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-4-008ZB ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล
CIP-CBD-4-009ZB เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา
CIP-CBD-4-010ZB เลือก เตรียม และจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
CIP-CBD-4-011ZB จัดทำแผนการปฏิบัติงานและควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบา
CIP-CBD-4-012ZB จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น
CIP-CBD-4-013ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ