หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา (Drywall and ceiling Installations)   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการเก็บแต่งรอยต่อวัสดุปิดผิวให้ตรงกับวัสดุที่กำหนด และเก็บแต่งตำแหน่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่าหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือขั้นพื้นฐานทั่วไป แก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การดูแลของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40121 เก็บแต่งรอยต่อวัสดุปิดผิวให้ตรงกับวัสดุที่กำหนด 1.1 เก็บแต่งรอยต่อวัสดุปิดผิวให้ตรงกับวัสดุที่กำหนด 40121.01
40121 เก็บแต่งรอยต่อวัสดุปิดผิวให้ตรงกับวัสดุที่กำหนด 1.2 ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบและไม่มีคราบมัน 40121.02
40122 เก็บแต่งตำแหน่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า 2.1 เก็บแต่งตำแหน่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า 40122.01
40122 เก็บแต่งตำแหน่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า 2.2 เก็บแต่งตำแหน่งปลายเปลือยและขอบมุมของวัสดุด้วยความปลอดภัย 40122.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้พื้นฐานการยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า3. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ของตัวยึดและวัสดุปิดผิว(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. มีทักษะพื้นฐานการยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า2. มีทักษะพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเก็บแต่งวัสดุปิดผิว2. การเก็บแต่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เรื่องวัสดุเก็บแต่งวัสดุปิดผิว2. มีความรู้เรื่องวัสดุเก็บแต่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ (ค)  คำแนะนำในการประเมิน        การประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบา(ง) วิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ      2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บแต่งรอยต่อวัสดุปิดผิวให้ตรงกับวัสดุที่กำหนด และเก็บแต่งตำแหน่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุปิดผิวกับโครงเคร่างานฝ้าเพดานและผนังเบา(ข) คำอธิบายรายละเอียดรอยต่อวัสดุปิดผิว หมายถึง รอยต่อระหว่างแผ่นของวัสดุปิดผิวทั้งงานฝ้าและผนังเบาขึ้นอยู่กับระยะของโครงเคร่าและคุณสมบัติของวัสดุปิดหรือตามบริษัทผู้ผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการเก็บแต่งวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ     2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมินการเก็บแต่งอุปกรณ์ยึดติดวัสดุ1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ     2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ) 


 ยินดีต้อนรับ