Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล
1
2
3
4
5
เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา
6
7
เลือก เตรียม และจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
8
9
10
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบา
11
12
13
14
จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น
15
16
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
17
18
19
20

ยินดีต้อนรับ