หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือก เตรียม และจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-010ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือก เตรียม และจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา (Drywall and ceiling Installations)   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการเลือก เตรียม และจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดและสามารถระบุปัญหาหรือข้อจำกัดของการติดตั้งฝ้าและเบาได้หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือสามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40131 เลือกวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 1.1 เลือกวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับรายละเอียดตามแบบที่กำหนด 40131.01 143111
40131 เลือกวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 1.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการทำ 40131.02 143112
40132 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามลักษณะงาน 40132.01 143113
40132 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 2.2 ตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน 40132.02 143114
40133 จัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 3.1 จัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับรายละเอียดตามแบบที่กำหนด 40133.01 143115
40133 จัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 3.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการทำ 40133.02 143116

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ฝ้าและผนังเบา(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล2. เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกวัสดุของการติดตั้งฝ้าและผนังเบาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด2. เลือกอุปกรณ์ของการติดตั้งฝ้าและผนังเบาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต3. เลือกเครื่องมือของการติดตั้งฝ้าและผนังเบาให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของฝ้าและผนังเบา2. มีความรูในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ของฝ้าและผนังเบา3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบาวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ      2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การจัดวัสดุอุปกรณ์และการตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ก่อนการใช้งานต่างๆ ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะระบุปัญหาและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ระบุปัญหา การเลือกวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์มีหลายผู้ผลิตในการเลือกจึงอาจมีปัญหาขึ้นได้เช่น อุปกรณ์ติดยึดวัสดุแต่ละผู้ผลิตใช้ไม่เหมือนกัน2. ระบุปัญหา การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์มีหลายผู้ผลิตในการจัดเตรียมจึงอาจมีปัญหาขึ้นได้เช่น วัสดุอุปกรณ์แต่ละผู้ผลิตมีขนาดเล็กใหญ่ได้เหมือนกัน ดังนั้นการขนย้ายเก็บกองจึงเกิดปัญหาต่างๆกันไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการเลือกวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าและผนังเบา1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าและผนังเบา1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )3. เครื่องมือประเมินการจัดวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าและผนังเบา1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน/สาธิตการทำงาน ( ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )  


 ยินดีต้อนรับ