หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา (Drywall and ceiling Installations)   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับการเข้าทำงานติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือและเทคนิคภายใต้การแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40151 จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น 1.1 จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่นด้วยความปลอดภัย 40151.01 143125
40151 จัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น 1.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น 40151.02 143126
40152 จัดลำดับการเข้าทำงานผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น 2.1 จัดลำดับการเข้าทำงานผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น 40152.01 143127
40152 จัดลำดับการเข้าทำงานผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น 2.2 ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น 40152.02 143128

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าและผนังเบา(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล2. เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา3. เลือกเตรียมและจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบกำหนด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น2. สามารถจัดลำดับการเข้าทำงานผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ของฝ้าเพดานและผนังเบา2. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในกานทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบาวิธีการประเมิน1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับการเข้าทำงานติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาโดยความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสามารถระบุปัญหาและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน(ข) คำอธิบายรายละเอียดระบุปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง การเข้าทำงานฝ้าและผนังเบาด้วยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่นนั้นไม่เป็นรูปแบบที่ตายตัว เช่น พื้นที่กว้าง พื้นที่แคบ พื้นที่สูง และวัสดุอุปกรณ์ของงานอื่นก็มีรูปแบบการป้องกันที่ต่างกันไป เช่น พรม กระเบื้อง สี และสายไฟ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดลำดับการเข้าทำงานฝ้าเพดานโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น        1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์(ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน )2. เครื่องมือประเมินการจัดลำดับการเข้าทำงานผนังเบาโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ) ยินดีต้อนรับ