หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา (Drywall and ceiling Installations)   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว สามารถอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว และควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว       หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือและเทคนิคภายใต้การแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
40141 จัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 1.1 ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานฝ้าและผนังเบาตามวัสดุที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 40141.01 143117
40141 จัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 1.2 กำหนดขั้นตอนทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 40141.02 143118
40142 อ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 2.1 อ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวได้ถูกต้อง 40142.01 143119
40142 อ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 2.2 รู้จักวัสดุปิดผิวหลากหลายผลิตภัณฑ์ 40142.02 143120
40143 ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 3.1 ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 40143.01 143121
40143 ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 3.2 ประมาณการใช้วัสดุตามรายระเอียดของงาน 40143.02 143122
40144 ควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 4.1 ควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 40144.01 143123
40144 ควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 4.2 ประสานงานกับงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดานและผนังเบา 40144.02 143124

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ฝ้าเพดานและผนังเบา3. มีความรู้ทางด้านการคิดคำนวณ4. รู้ลำดับขั้นตอนในการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบา(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล2. เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา3. เลือกเตรียมและจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบกำหนด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว2. สามารถอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว3. สามารถประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว4. สามารถควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบา2. มีความรู้ในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ฝ้าเพดานและผนังเบา3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน4. มีความรู้ลำดับขั้นตอนในการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบาวิธีการประเมิน            1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้   2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว สามารถอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวได้ ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยเบื้องต้น และสามารถควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาได้อย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายถึง งานที่ต้องเข้ามาประกอบหรือติดตั้งในระหว่างการติดตั้งฝ้าและผนังเบา เช่น งานแอร์ งานสวิตช์ปลั๊กไฟ และงานเดินท่อต่างๆ2. อ่านแบบ หมายถึง สามารถดูแบบแปลนผนังหรือแปลนฝ้าเพดานและสัญญลักษณ์ต่างๆ ในแบบ รูปขยายข้อกำหนดวัสดุ3. การประเมินราคา หมายถึง การคิดราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาได้โดยเบื้องต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)4. เครื่องมือประเมินการควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  ยินดีต้อนรับ