หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-CBD-4-004ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา (Drywall and ceiling Installations)   6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       หน่วยสมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว สามารถอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว และควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว       หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือและเทคนิคภายใต้การแนะแนวของผู้มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
40141 จัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 1.1 ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานฝ้าและผนังเบาตามวัสดุที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 40141.01
40141 จัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 1.2 กำหนดขั้นตอนทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 40141.02
40142 อ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 2.1 อ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวได้ถูกต้อง 40142.01
40142 อ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 2.2 รู้จักวัสดุปิดผิวหลากหลายผลิตภัณฑ์ 40142.02
40143 ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 3.1 ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 40143.01
40143 ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 3.2 ประมาณการใช้วัสดุตามรายระเอียดของงาน 40143.02
40144 ควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 4.1 ควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 40144.01
40144 ควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว 4.2 ประสานงานกับงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดานและผนังเบา 40144.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Knowledge)1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้2. มีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ฝ้าเพดานและผนังเบา3. มีความรู้ทางด้านการคิดคำนวณ4. รู้ลำดับขั้นตอนในการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบา(ข) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill)1. ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวโดยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกล2. เก็บรอยต่อวัสดุปิดผิวของฝ้าเพดานและผนังเบา3. เลือกเตรียมและจัดวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบกำหนด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว2. สามารถอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว3. สามารถประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว4. สามารถควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบา2. มีความรู้ในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ฝ้าเพดานและผนังเบา3. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือในการทำงาน4. มีความรู้ลำดับขั้นตอนในการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)-(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้- แบบสัมภาษณ์ (ค)  คำแนะนำในการประเมินการประเมินหลักฐานด้านทักษะและความรู้ ผู้ประเมินจะต้องมีประสบการณ์ด้านหน่วยสมรรถนะนี้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าและผนังเบาวิธีการประเมิน            1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้   2. แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว สามารถอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิวได้ ประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาโดยเบื้องต้น และสามารถควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาได้อย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายถึง งานที่ต้องเข้ามาประกอบหรือติดตั้งในระหว่างการติดตั้งฝ้าและผนังเบา เช่น งานแอร์ งานสวิตช์ปลั๊กไฟ และงานเดินท่อต่างๆ2. อ่านแบบ หมายถึง สามารถดูแบบแปลนผนังหรือแปลนฝ้าเพดานและสัญญลักษณ์ต่างๆ ในแบบ รูปขยายข้อกำหนดวัสดุ3. การประเมินราคา หมายถึง การคิดราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังเบาได้โดยเบื้องต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)2. เครื่องมือประเมินการอ่านแบบงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)3. เครื่องมือประเมินการประเมินราคางานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)4. เครื่องมือประเมินการควบคุมงานฝ้าเพดานและผนังเบาด้วยวัสดุปิดผิว1. ทดสอบข้อเขียนจากแบบทดสอบความรู้ และ2. แบบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน)  ยินดีต้อนรับ