คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่ และขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดีได้ ภายใต้การสนับสนุน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. มีอายุ 22 ปีขึ้นไป
          2. กรณีมีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ต้องมีประสบการณ์ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
          3. กรณีมีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และมีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) ต้องมีประสบการณ์การขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และก่อนขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) อย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)
หมายเหตุ :
          ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-1-083ZB การระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่
PUT-ZZZ-1-086ZB การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0252-A : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
CB-0029-A : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยินดีต้อนรับ