Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
การระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่
1
2
3
4
การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดี
5
6
7

ยินดีต้อนรับ