หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-1-083ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
(แท็กซี่)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่
ในถนนสายหลัก ถนนระหว่างเมือง ชานเมือง จุดสังเกต บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
แหล่งท่องเที่ยว และเขตศูนย์กลางทางธุรกิจ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
(แท็กซี่)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20101-01 การระบุถนนสายหลัก สายรอง ในท้องถิ่น 1.1 ระบุชื่อถนนสายหลัก (ทางเอก) และสายรอง (ทางโท) ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-01.01
20101-01 การระบุถนนสายหลัก สายรอง ในท้องถิ่น 1.2 ระบุชื่อถนนที่เป็นทางขึ้นและทางลงของทางพิเศษได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-01.02
20101-01 การระบุถนนสายหลัก สายรอง ในท้องถิ่น 1.3 ระบุชื่อพื้นที่ชานเมืองทิศตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้ ตามระยะห่างจากเขตศูนย์กลางทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-01.03
20101-02 การระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานีขนส่ง และบริการรถสาธารณะ 2.1 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสถานีขนส่งทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-02.01
20101-02 การระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานีขนส่ง และบริการรถสาธารณะ 2.2 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสถานีขนส่งทางรางได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-02.02
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.1 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของโรงแรมขนาดใหญ่ในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะ สม และรอบคอบ 20101-03.01
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.2 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของศูนย์การค้าหลักในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-03.02
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.3 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปะที่สำคัญในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-03.03
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.4 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของแหล่งบันเทิง และสถานบริการในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-03.04
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.5 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสวนสาธารณะและอุทยานหลักในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-03.05
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.6 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-03.06
20101-03 การระบุแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์กลางทางธุรกิจ 3.7 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของศูนย์กลางทางธุรกิจ และศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้าได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-03.07
20101-04 การระบุสถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะ 4.1 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสถานที่ราชการหลักในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-04.01
20101-04 การระบุสถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะ 4.2 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสนามกีฬาหลักในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-04.02
20101-04 การระบุสถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะ 4.3 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสถานศึกษาหลักในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-04.03
20101-04 การระบุสถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะ 4.4 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสถานพยาบาลหลักในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-04.04
20101-04 การระบุสถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะ 4.5 ระบุชื่อถนนที่ตั้งของสถานีตำรวจในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 20101-04.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับชื่อถนนสายหลัก (ทางเอก) และสายรอง (ทางโท) ในท้องถิ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับชื่อถนนที่ตั้งของสถานีขนส่ง การบริการสาธารณะในท้องถิ่น
3. ความรู้เกี่ยวกับชื่อถนนที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวหลัก และศูนย์การค้าทางธุรกิจในท้องถิ่น
4. ความรู้เกี่ยวกับชื่อถนนที่ตั้งของสถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะในท้องถิ่น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
2. ผลการทดสอบความรู้
3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ
4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน และสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกต และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ/หรือ แบบทดสอบความรู้ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ท้องถิ่น หมายถึง พื้นที่ที่ให้บริการในแต่ละจังหวัด โดยครอบคลุมถนนสายหลักและสายรอง
2. ทางพิเศษ หมายถึง ทางยกระดับ ทางเลี่ยงเมือง ทางด่วน ทางหลวงพิเศษเชื่อมระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)
3. ที่ตั้งชานเมืองของกรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันออก เช่น สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง บางพลี ฯลฯ ด้านทิศตะวันตก เช่น พุทธมณฑล ศาลายา หนองแขม ฯลฯ ด้านทิศเหนือ เช่น รังสิต นวนคร ลำลูกกา คลองหลวง ฯลฯ ด้านทิศใต้ เช่น บางบอน ราษฎร์บูรณะ พระประแดง บางขุนเทียน มหาชัย ฯลฯ
4. สถานีขนส่ง หมายถึง สถานี จุดจอด อู่ ท่ารถ ที่ให้บริการรถสาธารณะ เช่น สถานีบริการรถทัวร์ รถตู้ สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ
5. สถานีขนส่งทางราง หมายถึง สถานีที่ขนส่งมวลชน เช่น สถานีรถไฟ (รฟท./SRT) สถานีรถไฟฟ้า (BTS, MRT, ARL)
6. โรงแรมขนาดใหญ่ในท้องถิ่น หมายถึง โรงแรมระดับ 3-5 ดาว ตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมไทย
7. ศูนย์การค้าหลักในท้องถิ่น เช่น ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ในท้องถิ่น
8. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปะในท้องถิ่น เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ หอศิลปะ ฯลฯ ในท้องถิ่น
9. แหล่งบันเทิง และสถานบริการในท้องถิ่น หมายถึง สถานเริงรมย์
10. สวนสาธารณะและอุทยานหลัก หมายถึง สวนสาธารณะและอุทยานหลักในท้องถิ่น
11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น น้ำตก ทะเล ภูเขา ในท้องถิ่น
12. ศูนย์กลางทางธุรกิจ หมายถึง พื้นที่ เขต ย่าน สถานที่ หรืออาคารสูงที่รวมกิจการทางธุรกิจในท้องถิ่น
13. สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด สถานทูต ฯลฯ
14. สนามกีฬาหลัก เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ หรือ สนามกีฬาประจำจังหวัด
15. สถานศึกษาหลัก เช่น โรงเรียนประจำจังหวัด และมหาวิทยาลัย
16. สถานพยาบาลหลัก เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด ศูนย์การแพทย์ สถานีอนามัย ศูนย์อนามัย ฯลฯ
17. สถานีตำรวจ เช่น สถานีตำรวจประจำท้องที่
18. ความเหมาะสมและรอบคอบ หมายถึง มีความละเอียดและไตร่ตรองข้อมูล เพื่อให้การระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ และจุดใกล้เคียง ไม่ผิดพลาด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ