หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดี

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-1-086ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดี

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
(แท็กซี่)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการขับรถแท็กซี่
การควบคุมยานพาหนะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการและสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิผล
รวมถึงสังเกตการทำงานขณะขับรถและสภาพการจราจร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
(แท็กซี่)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20201-01 การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัย 1.1 ขับเคลื่อนรถยนต์ได้อย่างนิ่มนวล 20201-01.01
20201-01 การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัย 1.2 ขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย 20201-01.02
20201-02 การให้บริการผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.1 รักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องแต่งกาย และแต่งกายถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 20201-02.01
20201-02 การให้บริการผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.2 ช่วยเหลือผู้โดยสารตามที่ผู้โดยสารต้องการหรือร้องขอ ด้วยความเต็มใจและสุภาพ 20201-02.02
20201-02 การให้บริการผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.3 รับแจ้งจุดหมายปลายทาง และให้บริการจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยความเต็มใจและไม่ละทิ้งผู้โดยสาร 20201-02.03
20201-02 การให้บริการผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.4 แจ้งแก่ผู้โดยสาร ในการชำระค่าโดยสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 20201-02.04
20201-03 การสื่อสารกับผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 3.1 ทักทายผู้โดยสารด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพและเป็นมิตร 20201-03.01
20201-03 การสื่อสารกับผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 3.2 สื่อสารกับผู้โดยสารระหว่างปฏิบัติและหลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพและเป็นมิตร 20201-03.02
20201-03 การสื่อสารกับผู้โดยสารในขณะปฏิบัติหน้าที่ 3.3 สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับผู้โดยสารชาวต่างชาติได้ด้วยความเข้าใจ 20201-03.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการขับเคลื่อนรถยนต์ได้อย่างนิ่มนวลและปลอดภัย
2. ความสามารถในการรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย การดูแลบุคลิกภาพ กิริยามารยาท
3. ความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงภาษาต่างประเทศขั้นต้น และ/หรือขั้นที่สูงขึ้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนรถยนต์อย่างนิ่มนวลและปลอดภัย
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแต่งกายของผู้ขับขี่
3. ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ การช่วยเหลือ การชำระค่าโดยสาร
4. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
2. คู่มือการแต่งกายของกรมการขนส่งทางบก
3. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ขับขี่รถแท็กซี่
4. อัตราค่าโดยสารของกรมการขนส่งทางบก
5. ผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
2. ผลการทดสอบความรู้
3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ
4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน และสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้ารับการ โดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกต และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ/หรือ แบบทดสอบความรู้ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. การขับเคลื่อนรถยนต์ได้อย่างนิ่มนวล คือ ผู้ขับแท็กซี่ต้องเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสัมพันธ์กับความเร็วของรอบเครื่องยนต์ เหยียบคันเร่งและเบรคอย่างนิ่มนวล
2. การขับรถได้อย่างปลอดภัย คือ ผู้ขับแท็กซี่จะต้องมีสมาธิในการขับขี่ และขับรถตามกฎจราจร
3. การแต่งกายของผู้ขับรถแท็กซี่ให้เป็นตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ดังนี้
- เสื้อเชิ้ตคอพับ แขนยาว หรือแขนสั้น ไม่มีลวดลาย การสวมเสื้อให้สอดชายล่างของเสื้อ ให้อยู่ภายในกางเกง
- กางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อ และไม่มีลวดลาย โดยสีกางเกงอาจจะเข้มกว่าสีเสื้อก็ได้
- รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ (เว้นแต่เท้าเจ็บจนไม่สามารถสวมได้)
- ที่อกเสื้อด้านซ้าย ให้ติดชื่อและชื่อสกุล ของผู้ขับขี่เป็นอักษรไทยด้านซ้าย อักษรโรมันด้านขวา ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เซนติเมตร ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์อ่านได้ง่าย โดยเย็บติดหรือปักไว้ สีของตัวอักษรต้องให้ ตัดกับสีเสื้อเห็นได้ชัด และต้องมองเห็นได้ชัดเจนโดยตลอด มิให้มีสิ่งใดปิดบังไว้เลยแม้เพียงบางส่วน
4. การช่วยเหลือผู้โดยสาร เช่น การช่วยยกสัมภาระ การช่วยเหลือการขึ้นรถลงรถ (ตามความต้องการหรือร้องขอ) รวมถึงการบริการและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ฯลฯ
5. ให้บริการจนถึงจุดหมายปลายทาง หมายถึง การส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ตกลงกัน โดยไม่ละทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
6. การชำระค่าโดยสาร ให้ชำระตามราคาที่มิเตอร์แสดงผล ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และมีรายละเอียดของอัตราค่าโดยสาร ดังนี้
กิโลเมตร ค่าโดยสาร
0-1 35 บาท
2-12 5 บาท/กม.
12-20 5.50 บาท/กม.
20-40 6 บาท/กม.
40-60 6.50 บาท/กม.
60-80 7.50 บาท/กม.
80 ขึ้นไป 8.50 บาท/กม.
7. กิริยามารยาทที่สุภาพและเป็นมิตร หมายถึง การกล่าวทักทายด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส น้ำเสียงนุ่มนวล และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน กระทบหรือก่อให้เกิดความรำคาญ หรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้โดยสาร
8. ผู้ขับแท็กซี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">สมรรถนะย่อย
10201-03 การสื่อสารกับผู้โดยสาร


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ