คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการ ความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน และดำเนินการบำรุงรักษาก่อนออกรถได้ โดยอยู่ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. มีใบขับขี่รถสาธารณะ (แท็กซี่) หรือ มีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง)
          2. มีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 1
          3. กรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการรับรองระดับ 1 มาก่อน และมีความประสงค์จะขอรับการรับรองในระดับนี้ จะต้องมuประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)
หมายเหตุ :
          ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-2-084ZB การดำเนินการตามกระบวนการความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
PUT-ZZZ-2-085ZB การดำเนินการบำรุงรักษาก่อนออกรถ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0252-A : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
CB-0029-A : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยินดีต้อนรับ