คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่ และขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดีได้ ภายใต้การสนับสนุน และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุ 22 ปีขึ้นไป
2. กรณีมีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ต้องมีประสบการณ์ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. กรณีมีใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และมีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) ต้องมีประสบการณ์การขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และก่อนขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) อย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-HJMH-001A การระบุรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับคนขับรถแท็กซี่
PUT-CQJB-004A การขับรถแท็กซี่ด้วยความปลอดภัยและบริการที่ดี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ