คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะเฉพาะทางและทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสังเกตการทำงานขณะขับรถ และสภาพจราจร เลือกเส้นทางและใช้อุปกรณ์นำทางได้ ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีใบขับขี่สาธารณะ (แท็กซี่) หรือ มีบัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง)
2. มีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 3
3. กรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการรับรองระดับ 3 มาก่อน จะต้องมีประสบการณ์ขับรถสาธารณะ (แท็กซี่) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-AGLY-028A การดำเนินการตามกระบวนการความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
PUT-VTRP-029A การดำเนินการบำรุงรักษาก่อนออกรถ
PUT-GMTF-031A การสังเกตการทำงานขณะขับรถและสภาพจราจร
PUT-OQKG-032A การเลือกเส้นทางและใช้อุปกรณ์นำทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ