หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การเลือกเส้นทางและใช้อุปกรณ์นำทาง

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-OQKG-032A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การเลือกเส้นทางและใช้อุปกรณ์นำทาง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
(แท็กซี่)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการตีความข้อมูลจากแผนที่ถนนหรือหนังสือรวบรวมรายชื่อถนนอุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์สื่อสาร และเดินทางตามเส้นทางที่ได้ตัดสินใจเลือกไว้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่มี

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20203-01 การระบุและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ 1.1 ให้คำแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกเส้นทางที่เหมาะสม 20203-01.01 116225
20203-01 การระบุและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ 1.2 เลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมกับผู้โดยสารได้ถูกต้อง 20203-01.02 116226
20203-02 การใช้อุปกรณ์นำทางในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.1 ใช้อุปกรณ์นำทาง ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 20203-02.01 116227
20203-02 การใช้อุปกรณ์นำทางในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.2 ใช้อุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 20203-02.02 116228
20203-02 การใช้อุปกรณ์นำทางในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.3 ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์นำทางและอุปกรณ์สื่อสาร ในรถแท็กซี่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต 20203-02.03 116229

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสม
2. ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์สื่อสารของรถยนต์
3. ความสามารถในการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์สื่อสารของรถยนต์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์สื่อสารของรถยนต์
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์นำทาง และอุปกรณ์สื่อสารของรถยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
2. อุปกรณ์นำทางและอุปกรณ์สื่อสาร
3. ผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสัมภาษณ์ และ/หรือ
2. ผลการทดสอบความรู้
3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ
4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่าน และสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานจริงที่ต้องการของผู้เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกต และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ/หรือ แบบทดสอบความรู้ แฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือ เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. คำแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกเส้นทางที่เหมาะสม คือ บอกรายละเอียดของเส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการ และเปรียบเทียบกับเส้นทางที่ผู้ขับขี่แนะนำ
2. เส้นทางที่เลือกควรเป็นเส้นทางที่รวดเร็ว รถไม่ติด ปลอดภัย และประหยัด
3. อุปกรณ์นำทางในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์นำทาง (Navigator) เป็นต้น โดยผู้ขับแท็กซี่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้ขับแท็กซี่ใช้อุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แบบหรือชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ โดยผู้ขับแท็กซี่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
5. ผู้ขับแท็กซี่ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์นำทางและอุปกรณ์สื่อสาร ในรถแท็กซี่ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ตรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต บริษัทผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ข้อกำหนดด้านกฎหมายและความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ