คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความระดับสูง สามารถดำเนินงานในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นเจ้าของกิจการ สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้โดยอิสระ สามารถตัดสินใจและกำหนดยุทธศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับสูง มีภาษาต่างประเทศ ระดับค่อนข้างที่ดี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ (วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ) สามารถปฏิบัติงาน และดำเนินงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ดำเนินอาชีพที่รับรู้ได้เชิงสำเร็จ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 ต้อง ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพ ระดับ 5 มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

- เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 8 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 8 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

หนังสือสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ (ทด. 13) หรืออาคารชุด (อช.16)

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์

สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

หนังสือสัญญาเช่า

- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-6-047ZB กำหนดยุทธศาสตร์
RES-ASA-6-050ZB ดูแลรักษาบุคลากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ