หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดยุทธศาสตร์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-6-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดยุทธศาสตร์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสรรหาสามารถที่จะสรรหาพนักงานที่มีความเหมาสม สามารถที่จะคัดกรองพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20601.01 กำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร 1กำหนดยุทธศาสตร์ด้านแนวทางการทำงานขององค์กร 20601.01.01 57985
20601.01 กำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร 2กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ 20601.01.02 57986
20601.01 กำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร 3กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการในทำงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กร 20601.01.03 57987
20601.01 กำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร 4จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร 20601.01.04 57988
20601.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 1 กำหนดยุทธศาสตร์ด้านเป้าหมายของการทำงาน 20601.02.01 57989
20601.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 2 กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ 20601.02.02 57990
20601.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 3จัดทำบันทึกการกำหนดเป้าหมายเพื่อการปฏิบัติงาน 20601.02.03 57991
20601.03 การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 1กำหนดยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 20601.03.01 57992
20601.03 การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 2 กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ 20601.03.02 57993
20601.03 การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 3กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการในทำงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กร 20601.03.03 57994
20601.03 การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 4 การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 20601.03.04 57995
20601.03 การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 5 จัดทำบันทึกการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 20601.03.05 57996
20601.04 ตรวจสอบและติดตามผล 1 กำหนดยุทธศาสตร์ด้านตรวจสอบและติดตามผล 20601.04.01 57997
20601.04 ตรวจสอบและติดตามผล 2 กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ 20601.04.02 57998
20601.04 ตรวจสอบและติดตามผล 3 กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการในทำงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กร 20601.04.03 57999
20601.04 ตรวจสอบและติดตามผล 4 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 20601.04.04 58000
20601.04 ตรวจสอบและติดตามผล 5 ตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง 20601.04.05 58001
20601.04 ตรวจสอบและติดตามผล 6จัดทำบันทึกการตรวจสอบและติดตามผล 20601.04.06 58002

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร

        0.1 1กำหนดยุทธศาสตร์ด้านแนวทางการทำงานขององค์กร

        0.2 2กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ

        0.3 3กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการในทำงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กร

        0.4 4จัดทำบันทึกการกำหนดแนวทางการทำงานขององค์กร

    1.กำหนดเป้าหมายของการทำงาน

        0.5 1 กำหนดยุทธศาสตร์ด้านเป้าหมายของการทำงาน

        0.6 2 กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ

        0.7 3จัดทำบันทึกการกำหนดเป้าหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

    1.การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

        0.8 1กำหนดยุทธศาสตร์ด้านปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

        0.9 2 กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ

        0.10 3กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการในทำงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กร

        0.11 4 การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

        0.12 5 จัดทำบันทึกการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

    1.ตรวจสอบและติดตามผล

        0.13 1 กำหนดยุทธศาสตร์ด้านตรวจสอบและติดตามผล

        0.14 2 กำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามภาระกิจ

        0.15 3 กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการในทำงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กร

        0.16 4 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

        0.17 5 ตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง

        0.18 6จัดทำบันทึกการตรวจสอบและติดตามผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร- หลักการและวิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัคร- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสรรหาวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการสัมภาษณ์- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัคร วิธีการจัดทำเอกสารแสดงการรับการสมัครนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มคำถามในการสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ