คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการกระบวนการในการทำงาน หรือการให้บริการ โดยพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนหรือลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพนักเวชสถิติ ชั้น 6 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานเวชสถิติเป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเวชสถิติหรือเวชระเบียน - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 5 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 5 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณสมบัติข้อ 3 - คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีขึ้นไป - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 7 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-6-041ZA วิเคราะห์สถิติ
HLT-MNT-6-044ZA ใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
HLT-MNT-6-046ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสถิติ
HLT-MNT-6-042ZA สนับสนุนการใช้ข้อมูลทางสถิติกับองค์กร
HLT-MNT-6-043ZA สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพงานเวชสถิติ
HLT-MNT-6-045ZA พัฒนาตนเองและทีม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ