คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการทำรายงานสถิติโรค สถิติบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีส่วนร่วมในการวางแผน การกำหนดนโยบายขององค์กรทางด้านการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลทางการแพทย์ หรือการให้บริการ โดยการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ทฤษฏี นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสนับสนุนหรือลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงผลกระทบในการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทำงาน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเวชสถิติหรือเวชระเบียน - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 3 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 3 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณสมบัติข้อ 3 - คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีขึ้นไป - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 5 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-5-040ZA ทำรายงานขั้นสูง
HLT-MNT-5-041ZA วิเคราะห์สถิติ
HLT-MNT-5-044ZA ใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
HLT-MNT-5-046ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสถิติ
HLT-MNT-5-042ZA สนับสนุนการใช้ข้อมูลทางสถิติกับองค์กร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ