คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสถิติ (Medical Statistician) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ สามารถรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ตามที่ผู้บริหารสถานพยาบาลต้องการในรูปแบบของรายงานขั้นพื้นฐานมีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเองมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้ด้านบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักเวชสถิติ ชั้น 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเวชสถิติหรือเวชระเบียน - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง > 1 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณสมบัติข้อ 3 - คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาตรีขึ้นไป - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง >3 ปี มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-4-038ZA ให้รหัสโรค
HLT-MNT-4-039ZA ทำรายงานสำเร็จรูป
HLT-MNT-4-040ZA ทำรายงานขั้นสูง
HLT-MNT-4-041ZA วิเคราะห์สถิติ
HLT-MNT-4-044ZA ใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
HLT-MNT-4-046ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสถิติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ