คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน สามารถวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและผู้ป่วย และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยาชั้น 5 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ - คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาทางสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-5-017ZA อธิบายหลักการพื้นฐานงานทางพยาธิวิทยาและงานสารสนเทศ
HLT-MNT-5-031ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา
HLT-MNT-5-025ZA ดำเนินการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบและเครือข่าย
HLT-MNT-5-026ZA จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
HLT-MNT-5-027ZA จัดระบบการปฏิบัติงานและภาระงานของบุคลากร
HLT-MNT-5-028ZA ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน
HLT-MNT-5-029ZA วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
HLT-MNT-5-030ZA พัฒนาตนเองและบุคลากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ