คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา (Pathology Informatician) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการนำเข้าข้อมูลของผลการวินิจฉัยและผลการทดสอบรูปแบบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและผู้ป่วย และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยาชั้น 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ - คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาทางสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-4-017ZA อธิบายหลักการพื้นฐานงานทางพยาธิวิทยาและงานสารสนเทศ
HLT-MNT-4-018ZA นำเข้าข้อมูลทางพยาธิวิทยา
HLT-MNT-4-019ZA นำเข้าภาพทางพยาธิวิทยา
HLT-MNT-4-020ZA จัดการข้อมูลและภาพทางพยาธิวิทยา
HLT-MNT-4-021ZA สนับสนุนการให้บริการด้านข้อมูลทางพยาธิวิทยา
HLT-MNT-4-022ZA จัดการข้อมูลเวชระเบียนพื้นฐาน
HLT-MNT-4-023ZA จัดการและดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบและเครือข่าย
HLT-MNT-4-024ZA ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
HLT-MNT-4-031ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศด้านพยาธิวิทยา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ