คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมมรรถนะการทำงานทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ระดับฝีมือชั้น 2 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการร่างแบบได้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-2-022ZA ร่างแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-023ZA จัดทำต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-2-024ZA ตรวจสอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ