คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาแก้ไชปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางวิเคราะห์คุณภาพของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ระดับชั้น 3 ต้องมีความรู้และทักษะปฏิบัติงานออกแบบขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยว่า 5 ปี หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-3-025ZA ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
PRT-PRE-3-026ZA วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
PRT-PRE-3-027ZA จัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ