หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-3-027ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำรายงานการออกแบบให้แก่หัวหน้างาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
501061 เตรียมข้อมูลด้านการตลาด 1.1 เตรียมข้อมูลความต้องการด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายได้ 501061.01
501061 เตรียมข้อมูลด้านการตลาด 1.2 เตรียมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการด้านลักษณะการนำไปใช้งาน 501061.02
501061 เตรียมข้อมูลด้านการตลาด 1.3 เตรียมข้อมูลด้านข้อกำหนดกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 501061.03
501061 เตรียมข้อมูลด้านการตลาด 1.4 การเตรียมข้อมูลข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าและกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 501061.04
501062 เตรียมข้อมูลทางเทคนิค 2.1 เตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุได้ตรงความต้องการของลูกค้า 501062.01
501062 เตรียมข้อมูลทางเทคนิค 2.2 เตรียมข้อมูลกระบวนการผลิต การพิมพ์ และการบรรจุให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า 501062.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ