หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-3-025ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
501041 ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในด้านรูปทรงมิติและขนาดโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิมได้อย่างเหมาะสม 501041.01
501041 ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 1.2 ออกแบบรายการชิ้นส่วนประกอบหรือชั้นวัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 501041.02
501042 กำหนดพื้นที่และปริมาตรบรรจุของบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้ 2.1 คำนวณหาค่าพื้นที่และปริมาตรบรรจุตามหลักการได้ 501042.01
501042 กำหนดพื้นที่และปริมาตรบรรจุของบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้ 2.2 ออกแบบขั้นพื้นฐานด้านวิธีการผลิต 501042.02
501042 กำหนดพื้นที่และปริมาตรบรรจุของบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้ 2.3 ทำรายงานการออกแบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้ 501042.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

        0.1 1.1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในด้านรูปทรงมิติและขนาดโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิมได้อย่างเหมาะสม

        0.2 1.2 ออกแบบรายการชิ้นส่วนประกอบหรือชั้นวัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

    1.กำหนดพื้นที่และปริมาตรบรรจุของบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้

        0.3 2.1 คำนวณหาค่าพื้นที่และปริมาตรบรรจุตามหลักการได้

        0.4 2.2 ออกแบบขั้นพื้นฐานด้านวิธีการผลิต

        0.5 2.3 ทำรายงานการออกแบบโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ