คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้ 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้นที่ 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือต้องมีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยว่า 8 ปี หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-4-028ZA เตรียมข้อมูลความต้องการของลูกค้าก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์
PRT-PRE-4-029ZA ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
PRT-PRE-4-030ZA วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระหว่างการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ