คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นๆ ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนในการออกแบบได้ 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชั้น 5 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีขึ้นไป และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-5-031ZA เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
PRT-PRE-5-032ZA บริหารจัดการในหน่วยงาน
PRT-PRE-5-033ZA ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ