หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PRT-PRE-5-033ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
501121 ประเมินราคางานออกแบบและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบให้กับลูกค้า 1.1วิเคราะห์ต้นทุนและประเมินราคาออกแบบในการโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 501121.01 85938
501121 ประเมินราคางานออกแบบและวิเคราะห์ต้นทุนการออกแบบให้กับลูกค้า 1.2 ประเมินความคุ้มค่าในการอออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการนำไปผลิตจริง 501121.02 85939
501122 นำเสนอข้อมูลทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2.1การกำหนดแผนให้บุคลากรเข้าร่วมการเพิ่มพูนความรู้ 501122.01 85940
501122 นำเสนอข้อมูลทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2.2 การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรนำเสนอแสดงผลงานการออกแบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ประจักษ์ 501122.02 85941
501122 นำเสนอข้อมูลทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2.1 บอกทิศทางแนวโน้มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ 501122.03 85942
501122 นำเสนอข้อมูลทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2.2 วิเคราะห์คู่แข่ง ผลิตภัณฑ์เทียบเคียงและกำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 501122.04 85943

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ